Algemene voorwaarden gekwalificeerde cliënten referentieprogramma

 1. De doelstelling van het programma is om ieder individu dat tenminste 18 jaar oud is, de referent, toe te staan om Gekwalificeerde Cliënten door te verwijzen naar iCFD Ltd 'de onderneming'. Het is de bedoeling dat, om deel te nemen aan het programma, de referent zich zal inschrijven bij de onderneming en de procedure ter verificatie van zijn identiteit zal doorlopen overeenkomstig de cliëntovereenkomst van de onderneming..
 2. "Gekwalificeerde Cliënt" is een cliënt die zich bij het handelsplatform van de onderneming voor de eerste keer heeft ingeschreven, het gehele registratieproces heeft doorlopen en door de onderneming als zodanig is goedgekeurd, mits: (a) de cliënt een minimale storting heeft gedaan van 200 EURO of het equivalent ervan; en (b) de procedure ter verificatie van zijn identiteit heeft afgerond overeenkomstig de cliëntovereenkomst. Dergelijke Gekwalificeerde Cliënten zullen zichzelf registreren via de website van de onderneming en: (a) die persoon zal zijn echte naam opgeven, zijn email-adres en telefoonnummer samen met zijn uitdrukkelijke toestemming om te worden benaderd door of namens de onderneming via telefoon, SMS, email of iedere andere vorm van electronische communicatie; (b) die persoon weigerde niet om genoemde gegevens en toestemming te geven; en (c) hij heeft duidelijk aangegeven bij het registratieproces dat hij was doorverwezen door de referent.
 3. Voor iedere aangebrachte cliënt zal de referent in aanmerking komen voor:
  • een toekenning van 100 euro als de gekwalificeerde cliënt een eerste storting heeft gedaan van 200 - 500 euro.
  • een toekenning van 200 euro als de gekwalificeerde cliënt een eerste storting heeft gedaan van tenminste 501 euro.
 4. De betaling zal plaatsvinden op de rekening van de referent die zal worden geverifieerd door de onderneming, overeenkomstig bovenstaand artikel 1.
 5. De referent zal te allen tijde accurate informatie gebruiken inzake de onderneming en zijn diensten; hij zal op geen enkele wijze enige potentiële cliënt misleiden door onjuiste informatie te verstrekken, door winsten of gegarandeerde resultaten te beloven of anderszins; de referent zal ook niets doen of nalaten dat strijdig is met het belang van de potentiële cliënt. Ter vermijding van iedere twijfel dient de referent zich te onthouden van het geven van beleggingsadvies met betrekking tot de handelsactiviteiten van de Gekwalificeerde Cliënt bij de onderneming en/of van het handelen voor rekening van de Gekwalificeerde Cliënt. Opgemerkt zij, dat de onderneming iedere Gekwalificeerde Cliënt kan vragen naar de referentiemethoden van de referent en in het geval dat de verdenking bestaat, zulks ter beoordeling van de onderneming, dat de Gekwalificeerde Cliënt op enige manier was misleid door de referent teneinde een rekening te openen bij de onderneming, dan zal de uitbetaling niet plaatsvinden.
 6. De onderneming behoudt zich het recht voor om iedere uitbetaling te herzien op eventuele fraude en heeft het recht om iedere uitbetaling op te schorten en te annuleren totdat de herziening heeft plaatsgevonden. De onderneming zal geheel naar eigen goeddunken bepalen of de referent en/of de Gekwalificeerde Cliënt waren betrokken bij fraude. Binnen het kader van deze algemene voorwaarden omvat de term "fraude" onder meer, (i) de opening van een rekening in strijd met de huidige algemene voorwaarden of met de cliëntovereenkomst en het beleid van de onderneming, (ii) het aanbieden of geven door de referent of enige derde partij van enige ongeoorloofde bonus (financieel of anderszins) aan potentiële of bestaande cliënten; (iii) de opening van een rekening met het oogmerk in het genot te komen van het huidige aanbod en/of zonder de intentie te hebben enige dienst van de onderneming te gebruiken, bijvoorbeeld door beschikbare tegoeden op te nemen binnen twee weken na het openen van en storten op de rekening en/of niet openen van transacties (iv) iedere andere handeling door de referent of een derde partij of door een Gekwalificeerde Cliënt die redelijkerwijs kan worden beschouwd als zijnde te kwader trouw jegens de onderneming.
 7. De onderneming behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, de bovenstaande algemene voorwaarden te veranderen, op te schorten, af te schaffen of te beëindigen op elk gewenst moment. Hetzelfde geldt voor ieder aspect van het huidige programma.
Venster sluiten